ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

certificate
tuv
EREMA_Logo_PM
SOCOTEC & UKAS COMBINED LOGO - (Full Colour)_Ecoreplast_2017

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

 

Πολιτική ποιότητας και περιβάλλοντος της EKOREPLAST Ltd. αποτελεί μέρος της γενικής πολιτικής και στρατηγικής του οργανισμού και είναι προσανατολισμένη προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών μας και ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, συνεπεία της δραστηριότητάς μας.

Υλοποίηση, διατήρηση και βελτίωση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την πραγματοποίηση των φιλοδοξιών και των αρχών.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ EKOREPLAST MANAGEMENT LTD ΕΊΝΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΈΝΟ ΜΕ ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΏΝ ΜΕ ΠΟΙΌΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΎΝ ΤΙΣ ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΈΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ.

Για την αποτελεσματική εκτέλεση ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ, η διαχείριση έχει θέσει ο κύριος στόχος υποκείμενη τάση συνεχίστηκε για περισσότερες πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες, προμηθευτές, προσωπικό) μέσω της βελτίωσης και συνεχή ανάπτυξη με ελάχιστες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας.

Δέσμευσή μας είναι:

Ø πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων, προσδοκίες και ανάγκες των πελατών μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της βελτίωσης και συνεχή ανάπτυξη.

Ø με ακρίβεια και σωστά ρύθμιση σχετικά με τις απαιτήσεις των πελατών σε σχέση με την υπηρεσία που παρέχεται με την επιχειρησιακές αποφάσεις βάσει των πραγματικών περιστατικών να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των επιθυμητών παράμετροι/δυνατόν σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις του νόμου.

Ø την ανάπτυξη και διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με βάση την ποιότητα, τιμή και ικανοποίηση των πελατών όλων των πελατών και συνεργατών της EKOREPLAST Ltd?

Ø αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των διαθέσιμων υλικών, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Ø εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών, ενημερώθηκε παραγωγή πρακτικών και φιλικό προς το περιβάλλον πρώτων υλών·

Ø Χρήση κατάλληλες μεθόδους της αξιολόγησης και της ανάλυσης για τη μελέτη των απαιτήσεων του πελάτη?

Ø συνεχούς βελτίωσης της εφαρμόζεται και διατηρείται ISUKOS?

Ø εστίαση στην πρόληψη της ρύπανσης, μείωση των αποβλήτων και διατήρηση των πόρων εντός μας λειτουργίες?

Ø συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που η εταιρεία είναι αποδεκτό?

Ø τακτικές εξετάσεις για την υλοποίηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τους στόχους ποιότητας και περιβάλλοντος και απαιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες χώρες·

Ø παροχή εκπαίδευσης να εξασφαλίσει την κατανόηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη των αρχών του SUKOS προσωπικού

Η διαχείριση της EKOREPLAST LTD. δημιούργησε συνθήκες για αυστηρή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISUKOS στην οργάνωση και στην ενεργό υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξή του.

Όλοι όσοι εργάζονται σε ή για EKOREPLAST LTD είναι πλήρως υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας τους και εντός των ορίων της επαγγελματικής τους ικανότητας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αμέσως ή αφαιρεθεί ως κατάλληλο για την απομάκρυνση κάθε διαπιστωμένη αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας. Όλο το προσωπικό θα ακολουθήσει τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και θα εξασφαλίσει ότι η πολιτική να υποστηρίξει και να διατηρήσει.

Ο διαχειριστής δεσμεύεται να παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της πολιτικής διαχείρισης οριοθετηθεί προκειμένου να το μετατρέψει σε μια δραστήρια αρχή για τη διαχείριση.

Αυτή η πολιτική θα πρέπει να κοινοποιούνται στους πελάτες μας, προμηθευτές και υπεργολάβους και θα είναι διαθέσιμο για το κοινό κατόπιν αιτήματος.

ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΗΣ EKOREPLAST LTD., ΔΗΛΏΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Η ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΊΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ.

 

liner-diff-02-retina-v
Products
IMG_V004

Comments are closed.