КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

EREMA_Logo_PM
roll-o-matic_Logo
Logopellencweb3.svg
SOCOTEC & UKAS COMBINED LOGO - (Full Colour)_Ecoreplast_2017
BE_Logo_Detaillierung_170607

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

Политиката по качество и околна среда на ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД е част от цялостната политика и стратегия на организацията и е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите ни и свеждане до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда в резултат от нашата дейност.

Внедряването, поддържането и усъвършенстването на Интегрираната Система за Управление на Качество и Околна Среда в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 е основен елемент за реализиране на този стремеж и принципи.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ ОТ ПЛАСТМАСА С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИНИМИЗИРАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО СИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството е определило главна цел продължаване основната тенденция за все по-пълно и всеобхватно удовлетворяване на изискванията, очакванията и потребностите на нашите клиенти и други заинтересовани страни (партньори, доставчици, персонал) чрез усъвършенстване и непрекъснато развитие при минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда в резултат от нашата дейност.

Наш ангажимент е:

 • Пълно и всеобхватно удовлетворяване на изискванията, очакванията и потребностите на нашите клиенти и други заинтересовани страни чрез усъвършенстване и непрекъснато развитие.
 • Точно и коректно изпъленение на поставените от Клиентите изисквания спрямо предоставяната услуга чрез вземане на оперативни решения, основани на факти за постигане на баланс между параметрите желано/възможно в съответствие с действащите нормативни изисквания;
 • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база качество, цена и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД;
 • Ефективно и ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
 • Въвеждане на съвременни технологии , актуализирани производствени практики и екологично чисти суровини;
 • Използване на адекватни методи за оценка и анализ при изследване изискванията на Клиентите;
 • Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана ИСУКОС;
 • Фокус върху предотвратяването на замърсяване, намаляване на отпадъците и опазването на ресурсите в рамките на нашите дейности;
 • Съответствие с приложимите нормативни изисквания и други изисквания, които Дружеството е приело;
 • Редовни прегледи за изпълнение, за да се гарантира, че са изпълнени целите по качество и околна среда и изискванията на заинтересованите страни;
 • Осигуряване на обучение на персонала, за да се осигури разбиране, прилагане и развитие на принципите на СУКОС

Управителят на ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД е създал условия за стриктно спазване изискванията на ИСУКОС в Организацията и за активното съдействие на заинтересованите страни в нейното развитие.

Всеки работещ в или за ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД е изцяло отговорен за качеството на своята работа и в границите на своята служебна компетентност е задължен да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за отстраняването на всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата по качество. Целият персонал ще следва изискванията на системата за управление при изпълнение на техните задачи и ще гарантира тази политика да се подкрепя и поддържа.

Управителят поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждане и непрекъснато усъвършенстване на очертаната Политика по управление, за да я превърне в действащ принцип за управление.

Тази политика ще бъде съобщена на нашите клиенти, доставчици и подизпълнители и ще бъде на разположение на обществеността при поискване.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

liner-diff-02-retina-v
Products
IMG_V004

Comments are closed.