СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

EREMA_Logo_PM
roll-o-matic_Logo
Logopellencweb3.svg
SOCOTEC & UKAS COMBINED LOGO - (Full Colour)_Ecoreplast_2017
BE_Logo_Detaillierung_170607

ПОЛИТИКА ЗА СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Спазването на човешките права е от важно значение за устойчивото развитие на Екорепласт ЕООД и осъществяване на дейността на фирмата ни. Поели сме ангажимент да гарантираме, че в нашата компания отношението към хората е основано на уважение и зачитане на достойнството на всеки един.

Политиката за спазване на човешките права на Екорепласт ЕООД се ръководи от международните принципи за защита на правата на човека, заложени във Всеобщата декларация за правата на човека, основани на уважение на достойнството на човека без ограничение.

Фирмата  подкрепя човешките права и правата на служителите съгласно законовата роля на бизнеса.

 

ДЕЙНОСТИ  СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

  1. НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА

.Служителите в фирма ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД  се наемат на принципа на равните възможности, без разлика от раса, цвят на кожата, пол, религия, произход или принадлежност. Във връзка с назначаването във фирмата  се обръща внимание единствено на пригодността на кандидата (образование, личностни качества, умения и опит)

 

  1. 2. ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД

ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД не използва и не подкрепя използването на принудителен или задължителен труд, дългова зависимост, трафик на хора или робство. ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД избягва работата с доставчици или клиенти, за които е известно, че използват принудителен или задължителен труд в техния начин на работа.

 

  1. 3. ДЕТСКИ ТРУД

ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД уважава правата на детето, включително правото на образование, правото на почивка и игра и правото на задоволяване на основните му потребности. По тази причинаЕКОРЕПЛАСТ ЕООД не използва и не подкрепя използването на детски труд, което означава, че ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД не позволява деца да работят в компанията.

Ние спазваме всички местни нормативни изисквания за минимална възраст на работещите, както е предвидено в Конвенция 138 на Международната организация на труда.

 

  1. 4. РАБОТНО ВРЕМЕ

ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД признава правото на почивка и отдих и поради това винаги спазва закони, наредби на българското законодателство във връзка с работното време и извънредния труд.

 

  1. 5. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД съблюдава законовите изисквания за минимална заплата на РБългария,. Където това не е достатъчно за покриване на основните нужди, ЕКОРЕПЛАСТ се старае да компенсира служителите с възнаграждение, което гарантира адекватен стандарт на живот.

Основните елементи в политиката за заплащане и компенсации на ЕКОРЕПЛАСТ ЕООДса:

  • заплащане за задължения
  • заплащане за представяне в работата

 

  1. 6. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД осигурява на служителите си безопасна и хигиенна работна среда и условия на труд. ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД взима подходящи мерки за непрекъснато подобряване на свързаните с безопасността и здравето аспекти в своите съоръжения, включително предоставяне на лични предпазни средства (ЛПС), когато и където е необходимо. Условията на труд трябва да позволяват безопасни работни практики и да допринасят за здравето на работното място и благосъстояние на служителите. Поддържаме политика, целяща непрекъснато подобряване на показателите за здраве и безопасност.

 

  1. 7. ТОРМОЗ

ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД определя пазене на личното достойнство и здраве на работното място за едно от основните задължения на добрия работодател. Един от аспектите на защита достойнството на служителите е да се гарантира, че няма никакви форми на тормоз и, ако възникнат, да се гарантира, че има налични адекватни процедури за справяне с проблема и предотвратяване на повторната му поява.

liner-diff-02-retina-v
Products
IMG_V004

Comments are closed.